Algemene voorwaarden (Download)

Artikel 1. Definities

1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klippa App B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64111512 en de leverancier van de Dienst.
2. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Klippa de Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Dienst.
3. Dienst: Klippa stelt en houdt voor Gebruiker een online applicatie waarmee betaalbewijzen kunnen worden opgeslagen via het internet beschikbaar.
4. Administratie: Alle gegevens die Gebruiker invoert of door Klippa zijn geproduceerd.
5. Overeenkomst: De overeenkomst voor gebruik van de Dienst door Gebruiker. De overeenkomst kan ook de aanschaf van een Product inhouden.
6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
7. Website: “Klippa.com”.
8. App: Afkorting voor applicatie. Klippa heeft applicaties voor Android, iOS en een Webapp die gebuikt kan worden in de internetbrowser.

Artikel 2. Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering

1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Klippa zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Gebruiker gaat de Overeenkomst met Klippa aan door gebruik te maken van een App.
3. Klippa heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Gebruiker te weigeren.
4. Klippa is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
2. Alle prijzen op de Website, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen ansprakelijkheid aanvaard.
3. Klippa behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Een Gebruiker, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is kan dit aangeven door contact op te nemen met Klippa.

Artikel 4. Toegang en updates

1. Klippa zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe kan Gebruiker een emailadres en wachtwoord invoeren, waarmee de Dienst door Gebruiker kan worden gebruikt en geconfigureerd.
2. Gebruiker wordt geacht haar wachtwoord geheim te houden. Klippa is niet verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker, die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient Klippa op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. Klippa heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

1. Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en is daar zelf verantwoordelijk voor. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Klippa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Gebruiker vrijwaart Klippa voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
2. Mocht Klippa kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Klippa direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Klippa behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Gebruiker te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Klippa. In geen geval zal Klippa aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
3. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is Klippa gerechtigd de persoonsgegevens van Gebruiker en de Administratie aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
4. Gebruiker stelt Klippa steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Klippa van belang zijn. Voorgenoemde gegevens kunnen via de Dienst worden doorgevoerd.
5. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Klippa mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.
6. Gebruiker mag met de Dienst niet zelf als aanbieder van de Dienst gaan fungeren.
7. Indien naar het oordeel van Klippa een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Klippa of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk is Klippa gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
8. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Klippa zich het recht voor haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten of de Algemene Voorwaarden van Klippa Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Klippa tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de Dienst is gehouden.

Artikel 6. Onderhoud

1. Klippa behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Klippa. Klippa zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Klippa zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Gebruiker gehouden zijn.
2. Klippa heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Klippa Gebruiker daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen door middel van de updatetekst bij de mobiele app-stores staan aangegeven. Omdat de Dienst aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Klippa is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst. 3. Klippa heeft het recht om componenten van de Dienst niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden. 4. De koppelingen die Klippa met andere dienstverleners maakt, dienen te worden gezien als extra service. Klippa kan door Gebruiker niet worden verplicht de koppeling in stand te houden of te blijven onderhouden. Bovendien kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst en support

1. Klippa zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van de Dienst te realiseren.
2. Klippa zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Gebruiker te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
3. Klippa zal Gebruiker online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via e-mail (zie tevens de supportpagina op de Website). Klippa zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Klippa kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst en betreft geen administratieve of fiscale adviezen.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, berusten uitsluitend bij Klippa of diens licentiegevers. Gebruiker verkrijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend (bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat bij het betreffende abonnement is toegestaan) en voor het overige zal Gebruiker de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
2. Het is Klippa toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Klippa door middel van technische bescherming de programmatuur van Klippa heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Klippa voor directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Klippa van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Gebruiker overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Klippa, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Gebruiker onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief BTW).
2. Aansprakelijkheid van Klippa voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, het onjuist omzetten van gescande documenten is uitgesloten.
3. Buiten de in artikel 16 lid 1 genoemde gevallen rust op Klippa geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15 lid 1 tot en met 15 lid 3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van Klippa.
4. De aansprakelijkheid van Klippa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Klippa onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Klippa ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Klippa in staat is adequaat te reageren.
5. Klippa is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 10).
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Klippa meldt.
7. Gebruiker vrijwaart Klippa voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

Artikel 10. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Klippa door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Klippa kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
2. De Overeenkomst kan door een Partij schriftelijk worden opgezegd.
3. Wanneer Gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden geen gebruik maakt van een App heeft Klippa het recht de Overeenkomst te ontbinden.
4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: - openstaande vorderingen / betalingen; - aansprakelijkheid.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens

1. Indien Gebruiker persoonsgegevens invoert in de online Administratie, vallen zowel Gebruiker als Klippa onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Gebruiker de ‘verantwoordelijke’ vormt en Klippa de ‘bewerker’.
2. Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Gebruiker dan wel Klippa uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de Wbp.
3. Klippa zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Diensten of infrastructuur van Klippa bevinden.
4. Klippa staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Klippa, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Gebruiker de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Gebruiker.
5. Gebruiker staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de Diensten van Klippa.
6. Indien Gebruiker in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in Diensten van Klippa dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Klippa daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 15. Wijzigingen AV

1. Klippa behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Gebruiker een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.
4. De door Klippa ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door Klippa, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Gebruiker
5. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info[at]klippa.com) contact op.

Klippa App B.V. Groningen, januari 2017